• Consultation of Urologist
• Transabdominal ultrasound
• Transrectal ultrasound
• Ultrasound of testis
• Testicular Biopsy
• Prostate Biopsy
• Prostate secretion analysis
• Spermogram
• BCG